Leading the world and advocating national spirit

Habarlar

 • Ok geçirmeýän kaskalary tanatmak

  1. Balistik kaskanyň kesgitlemesi Balistik kaska, belli bir derejede oklardan gorap bilýän Kewlar we PE ýaly ýörite materiallardan ýasalan ýokary güýçli taktiki kaskadyr.2. Balistik kaskalar üçin materiallar Balistik kaskalarda ulanylýan köp sintetiki material bar, esasy o ...
  Koprak oka
 • Ok geçirmeýän tabagy nädip saýlamaly

  Keramiki plitalaryň ulanylyşy 1918-nji ýylda, Birinji Jahan Urşy gutarandan soň, polkownik Nýuell Monro Hopkins keramiki ýalpyldawuk polat ýaraglaryň örtülmeginiň goragyny ep-esli ýokarlandyrjakdygyny ýüze çykaranda başlaýar.Keramiki materiallaryň häsiýetleri ir ýüze çykarylsa-da, kän wagt geçmänkä ...
  Koprak oka
 • Ok geçirmeýän sumkany nädip saýlamaly

  Ok geçirmeýän önümler barada aýdylanda, ilki bilen ok geçirmeýän ýelekler, ok geçirmeýän galkanlar, ok geçirmeýän goşmaçalar we beýleki enjamlar hakda pikir edip bileris.Bu önümler gaty köp we geýmek üçin amatly däl, iş zerurlygyndan başga we gündelik ulanmaga ýaramly däl, şonuň üçin köp adam aslynda beýle däl ...
  Koprak oka
 • Ultra ýokary molekulýar agramly polietileniň häsiýetnamasy

  1. gaty ýokary aşaga garşylyk Ultra ýokary turba molekulýar agramy 2 milliondan gowrak, könelişme görkezijisi minimal bolup, süýşýän sürtülmä aşa ýokary garşylyk berýär.Geýmäge garşylyk adaty garyndy polatdan 6,6 esse, poslamaýan polatdan 27,3 esse ýokarydyr.Bu 1 ...
  Koprak oka
 • Ok geçirmeýän ýeleklere üç sany düşünişmezlik - näçesini bilýärsiňiz?

  Ok geçirmeýän ýelekler umumy harby we polisiýa enjamlary bolup, giňden ulanylýar.Galyberse-de, şular ýaly enjamlary az sanly adam ulanýar, şonuň üçin köp adam muňa çuňňur düşünmeýär we soňra bu görnüşli harby we polisiýa enjamlary barada düşünişmezliklere eýe bolýar.Indiki, letR ...
  Koprak oka
 • Ok geçirmeýän ýelekler we kaskalar üçin synaglar

  Ok geçirmeýän ýelekler we kaskalar üçin synaglar 1. Ok geçirmeýän öndürijilik, ok geçirmeýän öndürijilik howpsuzlygyň ilkinji görkezijisidir.Synag ballistik barlaghanasynda geçirilýär.Synagda hakyky ýaraglar we janly ok-däriler ulanylýar.Gunaragyň sesi ker bolup, gulaklar asla çydap bilmeýär ...
  Koprak oka
 • Kompaniýa Ylym we Tehnologiýa Innowasiýa Geňeşinde üstünlikli sanawda

  2019-njy ýylyň 2-nji sentýabrynda kompaniýa Jiangsu paýdarlar alyş-çalyş merkeziniň Ylym we tehnologiýa innowasiýa geňeşinde üstünlikli hasaba alyndy, bu kompaniýanyň taryhynda ýene-de bir möhüm tapgyra öwrüldi.
  Koprak oka
 • 2017-nji ýylyň 10-13-nji oktýabrynda Ukrainanyň halkara goranmak sergisine gatnaşdy

  2017-nji ýylyň 10-13-nji oktýabrynda Ukrainanyň halkara goranyş sergisine gatnaşdy, 2017-nji ýylyň 10-13-nji oktýabry aralygynda Ukrainanyň halkara goranyş sergisine gatnaşdy
  Koprak oka
 • 2017-nji ýylyň 30-njy awgustyndan Septe çenli 2017-nji ýylda geçiriljek Hytaý halkara kabel senagaty sergisine gatnaşdy

  Hytaýyň halkara kabel senagaty sergisi 1980-nji ýyllardan başlap, sim we kabel pudagynyň soňky 30 ýylda ösýän ýyllyk ýygnagydyr.Otuz ýyllyk gök ýollar şu gün ajaýyp boldy.Hytaýyň kabel pudagynyň çalt ösmegi bilen masştab we inter ...
  Koprak oka
 • Çilide geçirilen harby we polisiýa enjamlary sergisi

  Jiangsu linri 2016-njy ýylyň mart aýynyň ahyrynda Çilide geçirilen harby we polisiýa enjamlary sergisine gatnaşdy. Günorta we Demirgazyk Amerikadaky dostlarymyza we ok geçirmeýän enjamlarymyzy (ok geçmeýän ýelekler, ok geçirmeýän kaskalar, ok geçirmeýän plitalar we ş.m.) we tehnologiýany görkezdik. Europeewropa, ...
  Koprak oka
 • Polisiýa enjamlarynyň wezipeleri näme?

  Polisiýa enjamlary dürli enjamlary öz içine alýan giň termin.Polisiýa enjamlary kategoriýasyna şulary öz içine alýar: ýeke polisiýa enjamlary, jemgyýetçilik howpsuzlygy ýörite polisiýa enjamlary, polisiýa gorag enjamlary, jemgyýetçilik howpsuzlygy türme enjamlary, ýol howpsuzlygy enjamlary, jemgyýetçilik howpsuzlygy bazasy ...
  Koprak oka
 • Jiangsu linry, 2015-nji ýylyň aprelinde Braziliýanyň Rio şäherinde geçirilen harby we polisiýa enjamlary sergisine gatnaşdy.

  Jiangsu linry, 2015-nji ýylyň aprelinde Braziliýanyň Rio şäherinde geçirilen harby we polisiýa enjamlary sergisine gatnaşdy. Günorta we Demirgazyk Amerikanyň ýurtlaryna we Europeewropadaky käbir dostlara ok geçirmeýän enjamlarymyzy we tehnologiýalarymyzy görkezdik we deslapky pikir alyşdyk.
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2