Leading the world and advocating national spirit

Ok geçirmeýän ýelekler we kaskalar üçin synaglar

Ok geçirmeýän ýelekler we kaskalar üçin synaglar

Synag 1. Ok geçirmeýän öndürijilik, ok geçirmeýän öndürijilik howpsuzlygyň ilkinji görkezijisidir.Synag ballistik barlaghanasynda geçirilýär.Synagda hakyky ýaraglar we janly ok-däriler ulanylýar.Gunaragyň sesi ker bolup, gulaklar asla çydap bilmeýär.Atyş aralygyny dolandyrmak gaty berk.Iki atyjydan başga hiç kime ýaragyň degmegine rugsat berilmeýär.Atyjynyň ýüz ok we ýüz orta barmak bilen nirä ursa, görmek zerurlygy ýok.Atyjynyň öňüni almazlyk we goramak üçin atyjynyň öňünde howpsuzlyk aýnasy bar.Şeýle hem traýektoriýanyň ortasynda bomba tizligi bar.Milli standartyň talaplaryna laýyklykda, okuň subutnamasy görkezilen ok tizliginde geçirilmelidir, şonuň üçin okuň tizligi örän möhüm görkeziji bolup durýar.Ok geçirmeýän ýelekiň içinde adam myşsa dokumalaryny simulirlemek üçin ulanylýan ýörite materiallardan ýasalan mastika bar.Şonuň üçin hakyky ölçegde mastikanyň ýumşaklygy we gatylygy üçin berk talaplar bar.Soňra standart, ok geçirmeýän ýelek jemi 6 bölegi barlamalydyr.Her ok üçin krateriň çuňlugy 25 mm-den geçmeli däldir, ýogsam täsir güýji gaty uly bolup, adamyň süňklerine uly zyýan ýetirer.Şol bir wagtyň özünde, hakyky söweş sahnasy bilen utgaşyp, synag üçin ýokary temperatura we pes temperatura gurşawyny simulasiýa ediň.Ok geçmeýän ýelekleriň käbiri hil taýdan pesdi we palçykdan ýa-da demir plastinkadan göni girip, polisiýa işgärlerine uly zyýan ýetirdi.

Synag 2. Agram synagynyň milli standartynda hiç hili talaplar bolmasa-da, agram okdan goraýan önümleriň göterijiligini göz öňünde tutmak üçin indeksdir.Şol sebäpden bu deňeşdirme hem goşuldy we ok geçirmeýän eşikleriň agramy diňe polat plastinka we ş.m. ýaly gorag gatlagyny ölçemek üçin, asma we beýleki matalaryň agramy hasaplanman, şonuň üçin synanyşmak üçin iň uly adalat we adalat.

Synag 3. Gorag meýdançasy Gorag meýdançasynyň synagy birnäçe gözenegiň usulyny ulanmak, bir gözenegiň 1 inedördül santimetr we ahyrynda ok geçirmeýän ýelekiň gorag meýdanyny hasaplamakdyr.Netijede, “meýdanyň dykyzlygy” agramyna we gorag meýdanyna görä hasaplanmalydyr.Meýdanyň dykyzlygy näçe kiçi bolsa, öndürijilik şonça gowy.

Synag 4. Rahatlyk synagy rahatlygy ýumşaklygy, ululygy sazlamak funksiýasyny, egin ýassygy we skide garşy, howanyň geçirijiligi, taktiki (göçme taktiki şablon dizaýnynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny) öz içine alýar.Synag usullary we dürli derejeli ok geçirmeýän ýelekleriň talaplary dürli-dürli.Netijede, deňeşdirme netijelerine we dürli ok geçirmeýän derejelerine görä deňeşdirme netijeleri tertipleşdirilýär we köpçülige çap edilýär.


Iş wagty: Iýun-15-2020