Leading the world and advocating national spirit

Biz hakda

about

Jiangsu Linry Advance Material Technology Co., Ltd.

Hytaýyň Jiangsu şäherindäki Zhenjiang New Area milli ýokary tehnologiýaly seýilgähde ýerleşýän, ýokary güýçli ýokary modully ultramelewşe molekulýar agramly polietilen süýümi dokalmadyk mata, aramid süýümi dizaýn etmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek boýunça ýöriteleşdirilen milli ýokary tehnologiýaly kärhana. dokalan däl mata birleşdirilen materiallar we önümler (beden ýaraglary, okdan goraýan goş, okdan goraýan kaska, pyçak çydamly ýarag we ş.m.), ýörite üýtgedilen elektrik sim materiallary we önümleri. Bu yzygiderli birnäçe hormatly atlara eýe boldy, Milli ýokary tehnologiýaly kärhana, Jiangsu hususy tehnologiýa kärhanasy, ygtybarly kärhana, hil / hyzmat / ýokary bütewilik kärhanasy, karz ýagdaýy AAA kärhanasy, milli polisiýa enjamlaryny standartlaşdyrmak tehniki komitet bölümi we ş.m.

Üstünligimiz

Tehnologiýany köp talap edýän kärhana

Zehin we tehnologiýany köp talap edýän kärhana hökmünde Linri topar döretmeklige köp üns berýär we zehinlere hemişe baha berýär.Polimer kompozitlerinde ýöriteleşen tehnologiýa gözlegleri we ösüş zehinleri toparyny özüne çekdi we R&D önüminde we döredijiliginde güýçli güýje eýe boldy we müşderi & rsquos-a görä şahsylaşdyrylan dizaýny üpjün edýär, olaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin aýratyn zerurlyklar bar.

Ylym we tehnologiýa innowasiýasy

Linry, kompaniýanyň işiniň esasy ugry hökmünde ylym we tehnologiýa täzeliklerini alýar we esasy tehnologiýalarda ýüze çykýan kynçylyklary çözmek üçin berk kepillik bermek üçin Ningbo Senagat Tehnologiýa Institutynyň, CAS we Nanjing Aeronawtika we Astronawtika Uniwersitetiniň gözleg we gözleg tehnologiýalaryna bil baglaýar. Kompaniýa bar welaýat in engineeringenerçilik we tehnologiýa merkezi we önümi gözlemek we işläp düzmek synagy üçin dürli synag we enjamlar bilen enjamlaşdyrylan. Mundan başga-da, kompaniýanyň birnäçe önümi Jiangsu welaýatynda ýokary tehnologiýaly önüm hökmünde bahalandyryldy we Kompaniýada has köp zat bar 80 tehniki patent we birnäçe welaýat we milli ylym we tehnologiýa gözleg we ösüş taslamalaryny göz öňünde tutýar.

Kärhananyň ruhy

Linri, "dünýäni alyp barmak we milli ruhy wagyz etmek" kärhanasynyň ruhuny dowam etdirýär we hemişe "ünsüňi jemlemek bilen önümçilik, müşderä" kanagatlanmak we hile gönükdirilen syýasat "we" bitewilik we ynam "iş ýörelgelerini hemişe dowam etdirýär. , ajaýyp hil we ýeňiş gazanmak hyzmatdaşlygy "täze materiallar pudagyna tüýs ýürekden wepaly bolup, pudagy yzygiderli öwrenmäge we oňa ýolbaşçylyk etmäge, birleşdirilen oklara çydamly materiallar pudagynda tehnologiýa pionerine öwrülmäge çalyşýar. we birinji derejeli häzirki zaman tehnologiýa esasly kärhana gurmak.