Leading the world and advocating national spirit

Ok geçirmeýän sumkany nädip saýlamaly

Ok geçirmeýän önümler barada aýdylanda, ilki bilen ok geçirmeýän ýelekler, ok geçirmeýän galkanlar, ok geçirmeýän goşmaçalar we beýleki enjamlar hakda pikir edip bileris.Bu önümler köp we geýmek üçin amatly däl, iş zerurlygyndan başga we gündelik ulanmak üçin amatly däl, şonuň üçin köp adam bu enjamlar bilen habarlaşmady.

Gündelik durmuşyňyzda oklardan has gowy gorag isleýän bolsaňyz, ok geçirmeýän sumka gaty gowy zat.Okdan goraýan sumka, adyndan görnüşi ýaly, ok geçirmeýän sumka üçin ulanylyp bilner, bu sumka bilen ok geçirmeýän çipiň utgaşmasy, çipiň dizaýny arkaly sumka bilen gowy birleşdirilip we düzedilip bilner.Esasan geýeniň arkasyny ýaragyň hüjüminden goramak üçin ulanylýar, ýöne zerur bolanda galkan hökmünde hem saklanyp bilner, has möhümi, ok geçmeýän sumkanyň bize ýaragdan goramak ukybyny üpjün edýän rahatlygy we amatlylygy. gündelik durmuş.

Käbir ýurtlarda ýaragyň adaty ulanylmagy we ýaragsyz syýasatlar ýygy-ýygydan atyşyklara sebäp boldy.Hususan-da, soňky ýyllarda mekdepdäki atyşyklar çagalarynyň durmuşy bilen gyzyklanýan köp ene-atalar üçin esasy alada öwrüldi.Çagalaryň ömrüniň howpsuzlygyny nädip goramaly, zyýandan gaça durmak, şübhesiz ene-atalar üçin iň aladaly mesele.Bu amaly zerurlygy kanagatlandyrmak üçin öndürijiler gündelik durmuşda geýijini gorap bilýän enjamy işläp düzmäge başlaýarlar.Şonuň üçin sumka we ok geçirmeýän çip okdan goraýan sumka peýda boldy.

 

 

1637135852351716 1637135853272710 1637135974613136

Onda ok geçirmeýän sumka satyn almak we geýmek hakykatdanam zerurmy?

Howpsuzlygy pes we ýygy-ýygydan atyşykly ýerlerde her gün mekdebe gatnaýan çagalar üçin ok geçirmeýän sumka satyn almak zerur.Ylmyň we tehnologiýanyň we tehnologiki ösüşiň ösmegi bilen, ok geçirmeýän sumka yzygiderli täzelenýär we täzelenýär, has köp stil we has amaly dizaýn okuwçylaryň we işewür adamlaryň isleglerine laýyk gelýär.Mysal üçin, “LINRY ARMOR” ok geçmeýän sumkamyz, daşarky USB zarýad beriş enjamy bilen enjamlaşdyrylandyr we talyplar we işewür adamlar üçin dürli mümkinçiliklerde döredildi.

Şahslara ok geçirmeýän sumka satyn almak we geýmek kanunymy?

Ok geçirmeýän sumka satyn almak kararyna gelen adamlar, kanunydygyna ýa-da ýokdugyna seredip bilerler.Aslynda, ýönekeý raýatlar öz oklaryndan goraýan sumkasyny satyn almak üçin öz isleglerine we isleglerine görä onlaýn ýa-da awtonom görnüşde iş alyp barýarlar, umuman aýdylanda, ok geçirmeýän sumkany satyn almak we geýmek kanuny.

Ok geçirmeýän sumka näçeräk goragly?

Bulletproof Backpack, NIJ IIIA synpy, 9mm / .44-den göni wagt atyşlaryna we 15 metr aralykda beýleki ýokary güýçli ýaraglara çydap bilýär.Biri ýeterlik däl diýip pikir edip biler, ýöne atyş köplenç çylşyrymly sahna bolup, ýakyn aralykdan göni ot sebäpli köp şikes ýetmeýär.Ok geçirmeýän çipiň agramyny we ýaragyň hakyky jenaýatyny göz öňünde tutsak, NIJ IIIA derejesi ýeterlikdir.

Highokary hilli ok geçirmeýän sumkany nädip saýlamaly?

Adamlar ok hüjümlerine garşy durmak we öz durmuş howpsuzlygyny has gowy goramak maksady bilen ok geçirmeýän sumkalary satyn alýarlar.Şol sebäpden, ok geçirmeýän sumkalaryň hili hem adamlaryň üns berýän möhüm meselesidir.Gowy ok geçirmeýän sumka, okuň zeperlenmegine garşy durup ýa-da gowşadyp biler, erbet sumka bolsa geýýän adamy gorap bilmez.Şol sebäpden, ok geçirmeýän gap-gaçlary satyn alanymyzda, öz durmuşymyz üçin jogapkär bolan has abraýly markany saýlamalydyrys.Häzirki wagtda dünýäde Bullet Bloker, Guard Dog we Linry Armor ýaly ok geçmeýän pyçaklary öndürýän köp abraýly öndürijiler bar.

Bu kärhanalarda ajaýyp Gözleg we ösüş toparlary bar, şeýle hem ok geçirmeýän enjamlary öndürmekde köp ýyllyk hünär tejribesi, ok geçirmeýän önümleri öndürmek NIJ ülňülerine laýyk gelýär, satyn almak we ulanmak kepillendirilip bilner.


Iş wagty: Iýul-17-2021