Leading the world and advocating national spirit

Ok geçirmeýän kaskalary tanatmak

1. Balistik kaskanyň kesgitlemesi

Balistik kaska, belli bir derejede oklardan gorap bilýän Kewlar we PE ýaly ýörite materiallardan ýasalan ýokary güýçli taktiki kaskadyr.

1637731072168828

2. Balistik kaskalar üçin materiallar

Balistik kaskalarda ulanylýan köp sintetik material bar, esasylary aramid, PE we ballistik polat.Şolaryň arasynda aramid we PE 60-80-nji ýyllarda ösen täze ýokary tehnologiýaly sintetiki süýümlerdir.Adaty ballistik polat bilen deňeşdirilende, ýeňil agramyň we güýjüň artykmaçlyklary bar we şonuň üçin ballistik kaskalary öndürmekde giňden ulanylýar.Bitewi gorag derejesinde Aramid we PE kaskalary polat kaskalara garanyňda has ýeňil, ýöne olar has gymmat.Mundan başga-da, materialyň çäkliligi sebäpli aramid we PE kaskalary saklamak meselesinde hem käbir talaplara eýedir, meselem, aramid kaskalary gün şöhlesine uzak wagtlap täsir etmezligi, suw bilen aragatnaşyk saklamazlygy we ş.m .;PE kaskalary gyzgyn zatlar we ş.m.

3. Ok geçirmeýän kaskalaryň görnüşleri we gurluşygy

Häzirki wagtda ok geçirmeýän kaskalaryň üç esasy görnüşi bar: FAST kaskasy, MICH kaskasy we PASGT kaskasy.Dürli kaskalar gurluşykda we işleýiş dizaýnynda üýtgäp biler we adatça relsleri monta through arkaly zerur enjamlar bilen geýip bolýar.Mysal üçin, Linri Armoryň NIJ IIIA FAST, MICH we PASGT ballistik kaskalary, geýmegi has amatly etmek üçin modul ýady köpükli içki obasy bilen täze asma dizaýnyna eýe bolup, kaskalar relsler bilen enjamlaşdyrylyp, müşderiler gijeki görüşleri, elektrikleri alyp bilerler. we dürli ssenariýalara laýyk gelýän beýleki enjamlar.NIJ IIIA FAST kaskasynda gulak kesilen, MICH kaskasynda gulak birneme kesilen, ikisi hem nauşnik ýaly aragatnaşyk enjamlary bilen ulanylyp bilner, PASGT kaskasy gulak kesilmän işlenip düzülendir we has uly gorag meýdany bar.Müşderiler hakyky söweş zerurlyklaryna görä degişli kaska dizaýnyny saýlap bilerler.

4. Balistik kaskalary goramagyň derejesi

Balistik kaskalar hakda bir zat bilýän her bir adam, gorag derejesi näçe ýokary bolsa, ýeňil material bolan aramid we PE-den ýasalan hem bolsa, IV derejeli kaskanyň agramynyň henizem ýokarydygyny bilýär.Aboveokardakylaryň hemmesi ok geçirmeýän kaskalar hakda, size peýdaly bolar diýip umyt edýärin.

 


Iş wagty: Noýabr-24-2021