Leading the world and advocating national spirit

Ok geçirmeýän tabagy nädip saýlamaly

Keramiki plitalaryň ulanylyşy 1918-nji ýylda, Birinji Jahan Urşy gutarandan soň, polkownik Nýuell Monro Hopkins keramiki ýalpyldawuk polat ýaraglaryň örtülmeginiň goragyny ep-esli ýokarlandyrjakdygyny ýüze çykaranda başlaýar.

Keramiki materiallaryň häsiýetleri ir ýüze çykarylsa-da, kän wagt geçmänkä harby maksatly ulanyldy.

Keramiki ýaraglary giňden ulanan ilkinji ýurtlar öňki Sowet Soýuzydy we ABŞ-nyň goşuny Wýetnam söweşinde ony köp ulanýardy, ýöne keramiki ýaraglar soňky ýyllarda irki çykdajylar we tehniki kynçylyklar sebäpli şahsy gorag enjamy hökmünde ýüze çykdy.

Aslynda, alýumin keramika 1980-nji ýylda Angliýada beden ýaraglarynda ulanylýardy we ABŞ-nyň goşuny 1990-njy ýyllarda şol döwürde rewolýusiýa goraýjy enjam bolan ilkinji hakyky “plug-board” SAPI öndürdi.NIJIII gorag standarty pyýada goşuna howp abandyrýan oklaryň köpüsini saklap bilýärdi, ýöne ABŞ goşuny henizem kanagatlanmady.ESAPI dünýä indi.

 

ESAPI

Şol döwürde ESAPI-ni goramak gaty bir kän däldi we NIJIV gorag derejesi ony tapawutlandyrdy we sansyz esgerleriň janyny halas etdi.Muny nädip edýändigi kän bir ünsi çeken däldir.

ESAPI-iň işleýşine düşünmek üçin ilki bilen onuň gurluşyna düşünmeli.Birleşdirilen keramiki ýaraglaryň köpüsi gurluş keramiki nyşandyr + metal / metal däl arka nyşandyr we ABŞ-nyň harby ESAPI hem bu gurluşy ulanýar.

Işleýän we “tygşytly” kremniy karbid keramikasyny ulanmagyň ýerine ABŞ goşuny ESAPI üçin has gymmat bor karbid keramikasyny ulandy.Arka uçarda, ABŞ goşuny UHMW-PE ulandy, bu hem şol döwürde gaty gymmatdy.Irki UHMW-PE-nyň bahasy hatda BORON karbidindenem ýokarydy.

Bellik: dürli partiýa we proses sebäpli kevlar ABŞ goşunynyň arkasy hökmünde ulanylyp bilner.

 

Ok geçirmeýän keramikanyň görnüşleri:

Gurluşyk keramikasy diýlip hem atlandyrylýan ok geçirmeýän keramika, gaty berkligi, ýokary modul häsiýetleri bar, adatça keramiki toplary üwemek, keramiki degirmen guralynyň kellesi ýaly demir aşgazany üçin ulanylýar …….Birleşdirilen ýaraglarda keramika köplenç “söweş kellesini ýok etmek” roluny ýerine ýetirýär.Beden ýaraglarynda keramikanyň köp görnüşi bar, iň köp ulanylýan alýumin keramika (AI²O³), kremniy karbid keramikasy (SiC), bor karbid keramikasy (B4C).

Olaryň degişli aýratynlyklary:

Alýumin keramikasy iň ýokary dykyzlyga eýe, ýöne gatylygy birneme pes, gaýtadan işlemegiň bosagasy pes, bahasy arzan.Senagat dürli arassalygy -85/90/95/99 alýumin keramikasyna bölünýär, belligi has arassalygy, gatylygy we bahasy has ýokary

Silikon karbidiň dykyzlygy ortaça, şol bir gatylygy ortaça, tygşytly keramikanyň gurluşyna degişlidir, şonuň üçin içerki beden ýaraglarynyň köpüsinde kremniy karbid keramikasy ulanylar.

Iň pes dykyzlykda, iň ýokary güýçde we gaýtadan işlemek tehnologiýasynda bu görnüşli keramika kar karbamid keramikasy hem gaty ýokary talaplar, ýokary temperatura we ýokary basyşly sinteriýa, şonuň üçin onuň bahasy hem iň gymmat keramika.

Alýumin keramiki salma plastinkasynyň agramy kremniniň karbid keramiki goýulýan plastinkasyndan 200g ~ 300g, bor karbid keramiki goýlan plastinkadan 400g ~ 500g köp bolsa-da, NIJ derejeli ⅲ plastinkany mysal hökmünde alyň.Theöne bahasy kremniy karbid keramiki salma plastinkasynyň 1/2 we bor karbid keramiki goşma plastinkasynyň 1/6 bölegidir, şonuň üçin alýumin keramiki salma plastinkasy iň ýokary çykdajylara eýe bolup, bazaryň öňdebaryjy önümlerine degişlidir.

Metal ok geçirmeýän plastinka bilen deňeşdirilende, birleşdirilen / keramiki ok geçirmeýän plastinka ýeňip bolmajak artykmaçlyga eýe!

Ilki bilen, demir ýaraglar birmeňzeş metal ýaraglary çeňňek bilen urýar.Çäklendirilen aralaşma tizliginiň golaýynda, nyşanyň plastinkasynyň şowsuzlyk re modeimi esasan gysyş kraterleri we gyrkyjy şarpyklardyr we kinetiki energiýa sarp edilişi esasan plastmassa deformasiýasy we slawlar sebäpli döreýän gyrkym işine baglydyr.

Keramiki birleşdirilen ýaraglaryň energiýa sarp ediş netijeliligi, birmeňzeş metal ýaraglardan has ýokarydyr.

 

Keramiki nyşanyň reaksiýasy bäş prosese bölünýär

1: okuň üçegi ownuk böleklere bölünýär we kelläniň döwülmegi keramiki tabakdaky ýüküň ýaýramagy üçin nyşanyň hereket meýdanyny köpeldýär.

2: täsir zonasyndaky keramikanyň üstünde çatryklar peýda bolýar we täsir zolagyndan daşyna uzalýar.

3: Täsir zonasynyň gysyş tolkuny bilen keramikanyň içki bölegine girýän güýç meýdany, keramika döwülip, ​​proýektiň töweregindäki täsir zonasyndan emele gelen poroşok.

4: keramikanyň arka tarapyndaky çatryklar, käbir radial çatryklardan başga-da, konusda paýlanan çatryklar, konusda zeper ýeter.

5: konusdaky keramika çylşyrymly stres şertlerinde böleklere bölünýär, proýektiň täsir edýän keramiki ýüzüne, kinetiki energiýanyň köp bölegi konusyň tegelek aşaky böleginiň ýok edilmeginde sarp edilende, onuň diametri mehaniki aýratynlyklara we geometrik ölçeglere baglydyr. çişirilen we keramiki materialdan.

Aboveokardakylar, pes / orta tizlikli proýektlerde keramiki ýaragyň jogap häsiýetleri..Agny, proýektiw tizligiň jogap aýratynlyklary ≤V50.Çekiş tizligi V50-den ýokary bolanda, çişirilen we keramiki biri-birini ýitirip, ýaragyň hem-de çyzylan bedeniň suwuk ýaly görünýän meskal çöküş zolagyny döredýär.

Arka uçaryň alýan täsiri gaty çylşyrymly we bu proses bir gatlaklaryň arasynda we bu ýanaşyk süýüm gatlaklarynyň arasynda täsirleşip, tebigatda üç ölçegli.

Simpleönekeý sözler bilen aýdylanda, stres tolkuny matadan tolkundan rezin matrisasyna, soňra bolsa ýanaşyk gatlaga, süýüm kesişmesine dartyş tolkunyň reaksiýasy, täsir energiýasynyň ýaýramagy, rezin matrisasynda tolkun ýaýramagy, bölünmegi mata gatlagy we mata gatlagynyň göçmegi kompozitiň kinetiki energiýany siňdirmek ukybyny ýokarlandyrýar.Crackaryşyň syýahaty we köpelmegi we aýry-aýry mata gatlaklarynyň bölünmegi sebäpli dörän göç, köp mukdarda täsir energiýasyny siňdirip biler.

Birleşdirilen keramiki ýaragyň aralaşmagyna garşylyk simulýasiýa synagy üçin simulýasiýa synagy adatça laboratoriýada kabul edilýär, ýagny giriş synagyny geçirmek üçin gaz ýaragy ulanylýar.

 

Näme üçin Linry Armor soňky ýyllarda ok geçirmeýän goşundylary öndüriji hökmünde baha artykmaçlygyna eýe boldy?Iki esasy faktor bar:

(1) In engineeringenerçilik zerurlyklary sebäpli gurluş keramikasyna uly isleg bar, şonuň üçin gurluş keramikasynyň bahasy gaty pes [çykdajylary paýlaşmak].

(2) Öndüriji hökmünde çig mal we taýýar önümler, iň oňat hilli önümleri we ok geçirmeýän dükanlar we şahsyýetler üçin iň amatly bahalary üpjün etmek üçin öz zawodlarymyzda gaýtadan işlenýär.

 


Iş wagty: 18-2021-nji noýabr