Leading the world and advocating national spirit

Ultra ýokary molekulýar agramly polietileniň häsiýetnamasy

微信图片_20210602140812.jpg

 

1. gaty ýokary aşaga garşylyk

Ultra ýokary turba molekulýar agramy 2 milliondan gowrak, könelişme görkezijisi minimal bolup, süýşýän sürtülmä aşa ýokary garşylyk berýär.Geýmäge garşylyk adaty garyndy polatdan 6,6 esse, poslamaýan polatdan 27,3 esse ýokarydyr.Turbageçirijiniň hyzmat möhletini ep-esli gowulandyryp, 17,9 gezek fenolik rezin, 6 gezek neýlon, 4 gezek polietilen.

 

2. ýokary täsir garşylygy

UHMW-turbageçirijiniň täsir berkligi bar bolan in engineeringenerçilik plastmassalarynyň arasynda iň ýokarydyr.Köp materiallar güýçli ýa-da gaýtalanýan partlama täsiri astynda döwüler, döwerler, döwüler ýa-da üstki stres ýadawlygy.GB1843 standartyna laýyklykda bu önüm, hiç hili zyýan ýetirmezlik üçin kantilýwer şöhlesiniň täsir synagy, daşarky güýçli täsire, içerki artykmaç ýüklere, basyşyň üýtgemegine çydap biler.

 

 

3. poslama garşylyk

Uhmw-pe doýgun molekulýar topar gurluşynyň bir görnüşi, şonuň üçin himiki durnuklylygy gaty ýokary, önüm güýçli himiki maddalaryň eroziýasyna garşy durup biler, ýokary temperaturada käbir güýçli kislotadan başga-da az poslaýar, beýleki aşgarlarda kislota bar poslamaýan.80% -den az konsentrirlenen gidroklor turşusynda ulanylyp bilner.Konsentrasiýasy 75% -den az we azot kislotasy 20% -den az bolan kükürt kislotasynda gaty durnukly.

 

4. özüni gowy ýaglamak

UHMWPE turbasynda mumy material bar we öz ýagy gaty gowy.Sürtülme koeffisiýenti (196N, 2 sagat) bary-ýogy 0.219MN / m (GB3960).Süýşüriş öndürijiligi ýag çalynýan polatdan ýa-da bürünçden has ýokarydyr.Esasanam ýowuz gurşawda, tozan, palçyk we köp ýerlerde önümiň gury ýag çalmagy has doly görkezilýär.Diňe erkin hereket edip bilmeýär we degişli iş bölegini könelmekden ýa-da dartmakdan goraýar.

 

5. üýtgeşik pes temperatura garşylygy

Ultra ýokary molekulaly agramly polietilen turbanyň pes temperatura garşylygy bar, onuň täsirine garşylygy we könelmegine garşylygy minus 269 Selsiýada üýtgemez.Häzirki wagtda mutlak nola ýakyn temperaturada işläp bilýän ýeke-täk in engineeringenerçilik plastmassa.Şol bir wagtyň özünde, uHMWPE turbasynyň -269 ℃ 80 the temperaturada uzak wagtlap işläp bilýän giň temperatura çydamlylygy bar.

 

6. Ölçemek aňsat däl

Uhmwpe turbasynyň pes sürtülme koeffisiýenti we polýar dälligi sebäpli gowy ýeriň ýelmeşmezligi we ýokary turbanyň gutarmagy bar.Bar bolan materiallar, adatça, PH bahasy 9-dan ýokary bolan ortaça ulalýar, ýöne uHMWPE turbasy ulalmaýar, bu ýylylyk elektrik stansiýalarynda kömür külüni çykarmak ulgamy üçin möhüm ähmiýete eýe.Çig nebitde, palçykda we beýleki transport turbageçirijilerinde-de gaty amatly.

 

7. uzak saklanyş möhleti

Uhmwpe-iň molekulýar zynjyrynda doýmadyk genler az, ýadawlyk güýji 500 000 esse köp.Stresiň döwülmegine iň oňat garşylyk we daşky gurşaw stresiniň döwülmegine garşylygy bar.50 ýyl ýa-da ondanam köp wagtlap jaýlanan 4000H, PE100-den 2 esse köp, mehaniki häsiýetleriň 70% -den gowragyny saklap bilýär.

 

8. Ansat gurnamak

Ultra ýokary molekulaly agramly polietilen (UHMW —- PE) turba birliginiň uzynlygy polat turbanyň agramynyň diňe sekizden bir bölegidir, şonuň üçin ýüklemek we düşürmek, daşamak, gurnamak has amatly bolar we işçileriň iş güýjüni peseldip biler, UHMW-PE Turbanyň garramaga garşy güýçli güýji bar, 50 ýyl garramak aňsat däl.Eriň gurulmagyna ýa-da ýer astynda gömülendigine garamazdan.Kebşirleýiş ýa-da flanes birikmesini gurup bolýarmy, ygtybarly, ygtybarly, çalt we amatly, poslama, zähmet we zähmet tygşytlylygy, uHMWPE turbageçirijisiniň “energiýa tygşytlamak, daşky gurşawy goramak, ykdysady we täsirli” artykmaçlygyny doly görkezýär.

 

9. Beýleki aýratynlyklar

Ultra ýokary molekulýar agramly polietilen turba we energiýanyň siňdirilmegi, sesiň siňdirilmegi, anti-statik, elektron gorag ukyby, suwuň siňdirilmegi däl, ýeňil agyrlyk güýji, aňsat işlemek, reňklemek we beýleki görnükli aýratynlyklar


Iş wagty: 16-2021-nji ýanwar