Leading the world and advocating national spirit

Çalt stil ok geçmeýän kaska

Gysga düşündiriş:

Çalt stil ok geçmeýän kaska
Gorag derejesi: NIJ IIIA
Balistik çykyş: .44 / 9mm
Material: Aramid matasy
Agramy: 1,3-1.55kg
Stil: Çalt stil
Gorag meýdany: 0.13m2
Reňk: Gara, OG, BMG gök / isleg boýunça
Programma: Harby howpsuzlyk


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň öndürijiliginiň beýany

Kaska gabygy arassa import edilen aramid dokalan matadan ýa-da uhmwpe-den ýasalýar.Içinde HEAD-LOC asma tehnologiýasy ulanylýar.Şol bir wagtyň özünde, içerki ýeňil, täsir garşylygy, howa çalşygy we beýleki aýratynlyklar bilen EPP ýassygy bilen enjamlaşdyrylandyr.OCC-DIAL sazlanyp bilinýän kellä geýilýän enjam bilen enjamlaşdyrylanda, düwmäni ýuwaşlyk bilen öwrüp, kelläni boşadyp bilersiňiz.Iki tarapdaky nauşnik dizaýny, faralar, kameralar, äýnekler, aragatnaşyk enjamlary we HALO maskasy ýaly enjamlary birleşdirip bilýän, COMTAC / SORDIN ýaly ses eşidiş we ses azaltmak aragatnaşyk nauşniklerini kaskanyň içine ýerleşdirip biler.

Parametr konfigurasiýasy

1. Kompozisiýa gurluşy: kaska korpusyndan we asma bufer ulgamyndan (Taktiki ýol görkeziji demir ýol, kesilen balyk baldagy, Welkro, gubka seýsmiki bufer gatlagy, eňek guşagy, birikdiriji we ş.m.).
2. Material: kaskanyň gaby aramid çümdüriji maşyn dokalan matadan ýa-da uhmwpe-den ýasalýar.
3. Kaskanyň agramy: ≤1.72KG

1636954181754575
1636954394440259
Önümiň ady: Çalt ok geçmeýän kaska
Haryt görnüşi: Iň çalt stil
Ok geçirmeýän material: Aramid mata
Kaskanyň üstü: Poliurea
Gorag derejesi: NIJ IIIA 9mm ýa-da .44 Mag
Asma ulgamy: HEAD-LOC
Ölçegi: L-XL
Agramy: 1,3-1.55kg
Kepillik: 5 ýyl
OCC-DIAL ulgamy: 1. Temperatureeňil, köp täsirli, şemalladylýan çyzgyly EPP täsir ediji padler we temperatura, beýiklik ýa-da çyglylyk bilen täsir etmeýän LDV ýapyk öýjükli rahatlyk köpügi .2.Kaska, adaty ACH kaskasynyň asma / saklaýyş önümlerinden 4x has durnuklylyk berýär.

3. Kellä geýilýän stil COMM-ler bilen ulanmak üçin niýetlenen - içerki zolakly nauşnikleri amatly donirlemäge we dofing etmäge mümkinçilik berýän fitband çalt bölünýär.

1632464790479558

Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bahasyny ýa-da has giňişleýin maglumatlaryny bilmek isleseňiz,
aşakda biziň bilen habarlaşmagyňyzy ýa-da bize e-poçta ibermegiňizi haýyş edýäris!


  • Öňki:
  • Indiki: