Leading the world and advocating national spirit

Ok geçirmeýän bomba ýorgan

Gysga düşündiriş:

EOD enjamlary Ballistik bölek bölek galkan partlamasy, bomba ýorgan
Ankorgan ölçegi: 1,2 * 1,2 m, 1,6 * 1,6m (W * L)
Kitap esbaplary: ýorgan, daşarky / içerki howpsuzlyk tegelegi
Material: UHMWPE
Funksiýa: Bombany zyňmak
Agramy: 30 kg-dan az
Gorag derejesi: 70kg TNT
Programma: Jemgyýetçilik howpsuzlygy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň öndürijiliginiň beýany

Partlama-subutnama ýorgan, 82g granat partlamasynyň netijesinde ýüze çykýan weýran ediji täsirini 70g TNT ýokary partlaýjy güýjine deň bolan we partlama galyndylaryny we täsirini bökdäp bilýän ösen goşa diwar gurluşyny kabul edýär. partlama merkeziniň golaýyndaky adamlary we zatlary zyýandan goramak maksady bilen.Partlaýjy maddalary ýerinde wagtlaýyn işlemek üçin möhüm enjam.Beýleki şuňa meňzeş önümler bilen deňeşdirilende, Partlama-subutnama ýorgan has ýokary we durnukly partlama garşy öndürijilige eýe.Partlama galyndylaryna we täsir effektine üç gatly blokirleme täsirini döredip biljek, goşa goşa diwar gurluşyny kabul edýär, şeýlelik bilen partlama merkeziniň golaýyndaky adamlaryň we emläkleriň howpsuzlygyny has gowulaşdyrýar.

Parametr konfigurasiýasy

1. Esasy çig mal: Ultra ýokary molekulýar agramly polietilen (UHMW PE) süýüm
2. Örtük ýorganyň umumy ölçegi 1600m * 1600m.
3. Daşarky diwaryň beýikligi 150mm, içki diametri 590mm.
4. Içki diwaryň beýikligi 300mm, içki diametri 420mm.
5. Doly massa: Jemi massa ≤ 30 kg / toplum
6. Durmuşa geçiriş ülňüleri: Partlama-ýorgan ýorgan standartyna laýyk geliňjemgyýetçilik howpsuzlygy ministrligi tarapyndan çykaryldy.

Görkezme

1. Partlaýjylyga garşy ýorgan rolikli sumkadan çykaryň.
2. Howply harytlar içki diwaryň ortasynda bolar ýaly, ilki bilen howply harytlary guruň.
3. Soňra içki diwary ýapmak üçin daşky diwary ulanyň, içki we daşarky diwar birikdirilmeýär.
4. Partlama ýorganyny haýat bilen haýatyň üstünde goýuň we "Partlama-ýorgan" sözüne ýüz tutuň.Partlamadan halas ediji deşik içki diwaryň ortasynda ýerleşýär we partlamadan goraýan ýorgan mümkin boldugyça berk ýapylýar.
5. Partlama-subutnama ýorgan örtülenden soň, operatorlar partlama merkezinden uzakda durmaly we hünärmenleriň bu ýere has köp zyňylmagyna garaşmaly.
6. Partlamada ulanylan partlama garşy ýorganlar we diwarlar, zyýanyň derejesine garamazdan gaýtadan ulanylyp bilinmez.

Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Jiangsu, Hytaý00003652.jpg Markanyň ady: LINRY
Önümiň ady: Bomba garşy ýorgan
Ankorgan ölçegi: 1,2 * 1,2 m, 1,6 * 1,6m (W * L)
Kitap esbaplary: ýorgan, daşarky / içerki howpsuzlyk tegelegi
Material: UHMWPE
Funksiýa: Bombany zyňmak
Agramy: 30 kg-dan az
Gorag derejesi: 70g TNT
Programma: Jemgyýetçilik howpsuzlygy
Hyzmat: OEM ODM

H1cf28bc2e09b4b8ca5326aed76820eeb9

Bomb ýorgan, tigirli paketde aňsatlyk bilen bukulyp bilinýän ýorgan / Içerki howpsuzlyk tegelegi / Daşarky howpsuzlyk tegelegi bar.
Partlaýjydan bölekleri we döwükleri saklamak üçin häzirki wagtda bar bolan iň tygşytly we ulanmak üçin aňsat enjam
enjamlary.Esasy gorag materialy UHMWPE (Ultra-ýokary molekulaly agramly polietilen) UD matasyndan yssyz,
tagamsyz, zähersiz we aramidden we polatdan has güýçli.

Medaragly güýçlerde we polisiýa bölümlerinde, şeýle hem bank / metro / awtoulag duralgasy ýaly köp adamly köpçülik ýerlerinde giňden ulanylýar.
howa menzili / söwda merkezi ... Bu hem hünärsiz işgärler, hem-de ökde partlaýjy zyňyndylar (EOD) üçin niýetlenendir.
köpçülik ýerlerinde partlaýjy enjam diýlip güman edilýänler bilen ýüzbe-ýüz bolanda operatorlar.

Howpsuzlyk tegelekleri güman edilýän bombanyň töweregine ýerleşdirilýär we dört sany agyr web sahypasy bolan Bomb ýorgan bilen örtülýär
tutawaçlary götermek.Bu bomba bilen göni aragatnaşygy ýok edýär we gözden geçirmek üçin howpsuz gurşaw berýär we
zyňmak.Bomba ýarylsa, Howpsuzlyk tegelegi bomba partlamasynyň güýjüni ýokaryk, soň bolsa Bombany basyp biler.
Ankorgan çeýe bolup, bomba bölekleriniň köpüsini öz içine alýar.

Tüpeňden goramak
NIJ derejesi III / IV Beden ýaraglary / Ballistik sumka salmak
NIJ III derejeli ok subutnamasy
NIJ derejesi III / IV Ok geçirmeýän aýna
NIJ derejesi III / IV Ballistik galkan
Tüpeň / pyçakdan goramak
NIJ derejesi IIA / II / IIIA Ok subutnamasy
NIJ derejesi 1/2/3 Stab Proof Vest
NIJ derejesi IIA / II / IIIA Ok subutnamasy + NIJ derejesi 1/2/3 pyçak subutnamasy
NIJ derejesi IIA / II / IIIA Ballistik sumka goýmak
NIJ derejesi IIA / II / IIIA Ballistik ýorgan
NIJ derejesi IIIA ok geçmeýän kaska
NIJ derejesi IIIA ok subutnamasy
NIJ derejesi IIA / II / IIIA aceüz galkany / Ok subutnamasy maskasy
NIJ derejesi IIA / II / IIIA Ok geçirmeýän portfel
NIJ derejesi IIA / II / IIIA Okdan goraýan galkan

Bombany goramak
Bomba garşy ýorgan
Partlaýjy gap-gaç gämisi

1632468109654099
1632467579562064

  • Öňki:
  • Indiki: